آشنائی و بازدید از چند منطقه گردشگری غرب اصفهان


مبدا اصفهان . اصفهان
مقصد اصفهان . تیران وکرون
شروع 1398-12-09 08:00
پایان 1398-12-09 20:00
موضوع روستایی و عشایری طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی
آشنائی و بازدید از چند  منطقه گردشگری غرب اصفهان
راهنما غلامرضا حیدری تهرانی
اصفهان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

آشنائی و بازدید از چند منطقه گردشگدی غرب اصفهان

1398-12-09
60,000 تومان

تمام شد


توضیحات آشنائی و بازدید از چند منطقه گردشگری غرب اصفهان


بازدید درهای سنگی و سنگ نگاره ها و شهر زیر زمینی کرد علیا 

خدمات  

پذیرایی صبحانه و عصرانه و راهنما بلیط بازدید از شهر زیر زمینی 

نظرات