تور طبیعت گردی روستاهای زیبای گیشیگان و گروه


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1398-08-17 07:00
پایان 1398-08-17 12:00
موضوع روستایی و عشایری طبیعت گردی
تور طبیعت گردی روستاهای زیبای گیشیگان و گروه
راهنما گروه گردشگری ریتون
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

خانوادگی

1398-05-28
65,000 تومان

تمام شد


گروهی 5 نفره

1398-05-28
65,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور طبیعت گردی روستاهای زیبای گیشیگان و گروه


بازدید از سد بزرگ روستاهای گیشیگان و گروه

نظرات