تریپ ساز چگونه کار می کند؟


من مسافر هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می کند؟

تریپ ساز پلتفرم عرضه و تقاضای سفر است.

مسافر می تواند به 2 روش که «سفر سفارشی» و «سفر مستقیم» نام دارد از راهنمای گردشگری تقاضای ساخت سفر کند و همچنین می تواند در سفرهای عرضه شده توسط راهنما که «رویداد» نام دارد ثبت نام کند.


سفر سفارشی چیست؟

در این مدل مشخصات سفرِ مسافر برای تمامی راهنمایان در مقصد ارسال می شود. هر راهنما قیمت پیشنهادی خود را برای مسافر ارسال می کند. مسافر پس از بررسی پیشنهادها یک پیشنهاد را انتخاب و دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت می کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

مشاهده فرآیند ساخت سفر به روش سفارشی


سفر مستقیم چیست؟

اگر مسافر بخواهد با یک راهنمای خاص سفر کند می تواند به صفحه آن راهنما مراجعه و درخواست را مستقیما برای راهنما ارسال کند و منتظر دریافت پیشنهاد قیمت از راهنما بماند. پس از دریافت پیشنهاد می بایست دستمزد راهنما را آنلاین پرداخت کند. این مبلغ به عنوان پرداخت امن جهت حفظ حقوق طرفین(راهنما، مسافر و تریپ ساز) تا پایان سفر نزد تریپ ساز می ماند و پس از پایان سفر به راهنما پرداخت می گردد.

مشاهده فرآیند ساخت سفر به روش مستقیم


رویداد چیست؟

راهنمایان گردشگری می توانند تورها، سفرها و برنامه های خود را در قالب یک «رویداد» گردشگری تعریف و به مسافران عرضه کنند. هر رویداد یک یا چند بلیت دارد که مسافر می تواند بلیت های مورد نظر را انتخاب و در رویداد ثبت نام کند.


تعرفه خدمات ویژه مسافر

خدمات قیمت(تومان)
عضویت رایگان
کارمزد ساخت سفر سفارشی 5.000
دستمزد راهنما در سفر سفارشی ارائه توسط راهنما
کارمزد ساخت سفر مستقیم 5.000
دستمزد راهنما در سفر مستقیم ارائه توسط راهنما
هزینه ثبت نام در رویداد ارائه توسط راهنما
وبلاگ رایگان

من راهنما هستم

تریپ ساز چه خدماتی به من ارائه می کند؟

تریپ ساز پلتفرم عرضه و تقاضای سفر است.

راهنما با عضویت در تریپ ساز می تواند به 3 روش کسب درآمد کند.

راهنما می تواند به 2 روش که «سفر سفارشی» و «سفر مستقیم» نام دارد روی تقاضای سفر مسافرها پیشنهاد قیمت ارسال کند.

راهنما می تواند تورها، سفرها و برنامه های خود را در قالب یک «رویداد» گردشگری تعریف و به مسافران عرضه کند. هر رویداد یک یا چند بلیت دارد که مسافر می تواند بلیت های مورد نظر را انتخاب و در رویداد ثبت نام کند.


تعرفه خدمات ویژه راهنما

خدمات قیمت(تومان)
عضویت رایگان
ارسال پیشنهاد در سفر سفارشی رایگان
ارسال پیشنهاد در سفر مستقیم رایگان
ایجاد رویداد رایگان
وبلاگ رایگان

درآمد راهنما

خدمات درصد راهنما تسویه حساب
سفر سفارشی %95 قیمت پیشنهادی پایان سفر
سفر مستقیم %95 قیمت پیشنهادی پایان سفر
رویداد %95 مبلغ فروش بلیت ها بعد از ارائه مجوز و بیمه