برنامه پاکسازی بمناسبت روز جهانی پاکسازی زمین


مبدا کرمان . بم
مقصد کرمان . بم
شروع 1398-06-29 08:00
پایان 1398-06-29 20:00
موضوع علمی و آموزشی طبیعت گردی
برنامه پاکسازی بمناسبت روز جهانی پاکسازی زمین
راهنما محمد حسین خراسانی
کرمان

انتخاب بلیت


توضیحات برنامه پاکسازی بمناسبت روز جهانی پاکسازی زمین


برنامه در منطقه نمونه گردشگری دهبکری بصورت رایگان

نظرات