گندم بریان رود شور


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . شهداد
شروع 1398-10-20 07:00
پایان 1398-10-20 18:00
موضوع طبیعت گردی
گندم بریان رود شور
راهنما محبوبه خانی
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

همراه ایاب و ذهاب

حرکت از کرمان به سمت شهداد با سواری از شهداد به سمت گندم بریان از شهداد با ماشین آفروید

1398-10-20
350,000 تومان

تمام شد


توضیحات گندم بریان رود شور


گندم بریان و رودشور با ماشین آفرود

نظرات