بازدید از مسجد جامع اصفهان


مبدا اصفهان . اصفهان
مقصد اصفهان . اصفهان
شروع 1398-12-09 09:30
پایان 1398-12-09 11:30
موضوع تاریخی و فرهنگی علمی و آموزشی
بازدید از مسجد جامع اصفهان
راهنما ایمان محمودی
اصفهان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بلیط بازدید

هزینه شامل بلیط ورودی مسجد میباشد

1398-12-07
15,000 تومان

تمام شد


توضیحات بازدید از مسجد جامع اصفهان


بازدید از مسجد جامع اصفهان مسجدی با تاریخ معماری بیش از 1200 سال - برسی رویدادهای تاریخی مسجد در زمانهای مختلف تاریخ . مسجدی که تمام شاهان صفوی در ان یادگاری به جای گزاشتن.مسجد جامع اصفهان کاملترین تونل زمان زنده معماری و تاریخ ایران میباشد. برسی دولت خانه سلجوقی 

نظرات