نوید چناری راهنمای محلی گردشگری ایلام

نوید چناری

ساخت سفر مستقیم با راهنمایی نوید

ایلام . ایران


راهنمای محلی


دارم


تخصص های من

ماجراجویانه رویدادهای خاص و آیینی ورزشی روستایی و عشایری زیارتی و مذهبی مناطق جنگی طبیعت گردی تاریخی و فرهنگی شهر گردی تفریحی و خرید علمی و آموزشی درمان و سلامت کاری و تجاری شکم گردی شب گردی هنری


زبان های من

فارسی Persian كوردی Kurdish


سوابق من

تعداد رویداد برگزار شده 0
تعداد شرکت کننده در رویداد 0
تعداد مسافر در سفر سفارشی 0
تعداد مسافر در سفر مستقیم 0
تعداد پست ها 0
عضویت 4 سال قبل


درباره من

ڪُـــرد مهمـــــانـواز و عـاشق طبیعـــت
آیـــا میشـود تجـــربـہ یـڪـ سفـر خـارجـی داشتـه بـاشـی بـی آنڪـہ از ڪــشور خـارج شــویـد ؟؟؟؟
ســرزمیـن چهــار فصـل ایـــــلامـ ایـن رویـا رو امــــڪان پـذیـر ڪـــرده است. سـرزمینـی ڪــہ کلکسیـونـی از تمـام اقلیـم جــهان اسـت.
ــــ دره هـایـی چـون دره هـای تـــودرا_ آفــریـقا
ـــ ڪـــوهسـتان هـایی مـثل آلـپ
ـــ جنـــگل هـایـی مثـل اسپـانیــــا
ــ ڪـــــویـرهـایـی مثـل آفـریقــا
هـمہ و همـہ گـــــرد هـم آمـدنـد تـا شـاهڪارهــــای طبیعـی بنـام ایـــــلامـ خلـق ڪننــــد.
تا بتـوان لـذت قـایـق سـواری را در دریاچـه هـای طبیعـی مـاجـراجـویـی در دره هـای عمیــق و رازآلــود ، گــردش هیجـانـی در جـنگل هـای انبـوه تـاریـخی و حمـام آفـتاب بـر روی شـن هـای روان
بــہ عـلاوه یـڪ مـوزه ے بـزرگ بـاستـانـے چنـد هـزار سـالہ در محیـط بـاز تنهــــا در یـڪ روز بــہ ایــــلامـ سفــر ڪنیــد .

رویدادها


پست ها