تور بازدید از نحوه گَرده اَفشانی و باروری درخت خرما


مبدا کرمان . بم
مقصد کرمان . بم
شروع 1398-12-21 09:00
پایان 1398-12-21 13:00
موضوع علمی و آموزشی رویدادهای خاص و آیینی طبیعت گردی
تور بازدید از نحوه گَرده اَفشانی و باروری درخت خرما
راهنما سید امیر حسین حبیب زاده
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بلیط عادی

1398-12-21
40,000 تومان

تمام شد


بلیط زود هنگام

اگر تا 30 بهمن ماه خریداری شود این تخفیف شامل شما می شود.

1398-11-30
30,000 تومان

تمام شد


توضیحات تور بازدید از نحوه گَرده اَفشانی و باروری درخت خرما


ساعت 9 صبح از ورودی ارگ بم حرکت

نظرات