بازدید از گنبد مشتاقیه کرمان به زبان انگلیسی


مبدا کرمان . كرمان
مقصد کرمان . كرمان
شروع 1398-10-12 09:15
پایان 1398-10-12 11:00
موضوع علمی و آموزشی
بازدید از گنبد مشتاقیه کرمان به زبان انگلیسی
راهنما ژاله افشارمنش
کرمان

انتخاب بلیت


جزئیات
مهلت ثبت نام
قیمت(تومان)
تعداد

بلیت رایگان

1398-10-10
رایگان

تمام شد


توضیحات بازدید از گنبد مشتاقیه کرمان به زبان انگلیسی


بازدید از گنبد مشتاقیه یا سه گنبد 

پنجشنبه صبح ساعت 9 درب ورودی مجموعه از سمت میدان شهدا باشید

لباس و کفش مناسب فراموش نشه 

نظرات 1گروه گردشگری تیمو گروه گردشگری تیمو شرکت کننده در رویداد 3 سال پیش

ممنون از لیدر خوب این رویداد خانم ژااله افشار منش با توضیحات دقیقشون